فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/10/07
تعداد محصولات اضافه شده : 43
تعداد فروشهای کاربر : 1
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By bazarfile.com

   تولید و نقش ورمی کمپوست در کاهش آلودگی هاي زیست محیطی

محمدزاهری 1395/08/18 دسته بندی : پروژه و مقاله 1

          چکیده

تبدیل ضایعات خانگی به کمپوست توسط کرم هاي خـاکی کـه یـک روش بـسیار کـار آمـد در تولیـد کمپوست در آپارتمان ها می باشد.تولید ورمی کمپوست ،تکنولوژي استفاده از انواع خاصی از کرم ها ي خاکی است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و پتانسیل قابل توجه براي مـصرف انـواع مـواد آلی زائد مزاحم و آلوده کننده محیط را به یک کود آلـی بـا کیفیـت ممتـاز تبـدیل مـی کنـد. ورمـی کمپوست از لحاظ کیفی ماده اي الی با«PH» تنظیم شده ،سرشارازمواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب براي گیاه ،داراي انواع ویتامین ها، هورمون هاي محرك رشد گیاه و آنزیم هاي مختلف مـی باشد .از لحاظ ظاهري ،به صورت دانه اي شکل یا به رنگ تیره بـدون بـوي نـا مطبـوع و داراي قابلیـت عرضـــه تجـــاري اســـت. «verms» در لاتـــین بـــه معنـــاي کـــرم اســـت و ورمـــی کمپوســـت «vermicomposting» اساسا به معناي کود به وجود آمده از کرم ها می باشد. دو نـوع کـرم خـاکی وجود دارد که این دو نوع کرم می تواند موجب تغییرات زیست محیطی شود:

1ـ Red Wiggler کرم قرمز بارانی یا کرم کود (ایزونسیافوتید ) Eisensia Foetida، نـام هـاي دیگر ایزونیـا فتیـدا عبـارت اسـت از : Manur Worm – Compost Worm – Red Worm –Tiger Worm

2ـ Red worm نوع دیگري کرم کود است (لومبریکاس ریبلوس) Lumbrecus Rebllus معروفترین گونه براي این منظور ،کرم هاي حلقوي قرمز Eisensia Foetida می باشد .این کـرم هـا اغلب در کود هاي دامی پوسیده یافت می شوند ..در یک ایکر خـاك زراعـی در حـدود 500هـزار کـرم خاکی زیست می کنند .که این تعداد قادر است 5تن و یـا بیـشتر خـاك را در طـول سـال از دسـتگاه گوارش خود عبور دهد . از این ماده مجموعه اي از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیـه شـده و نیـز اجساد کرم هاي و مواد دفع شده توسط کرم ها( داراي ازت ،فسفر،پتاسیم به میزان 5-11 مرتبه بیشتر از خاك) می باشد. از ورمی کمپوست می توان در گیاهان گلدانی با نسبت مناسب(1/3 حجم گلدان ) و جوانه زنی بذر و رشد گیاه استفتده نمود. به طور متوسط هر عدد کرم در روز به اندازه وزن بدنش مواد آلی را پس از بلع بـه صـورت فـضولات دفـع مـی کنـد. در اصـل مقالـه خـصوصیات فیزیـو لـوژیکی و مورفولوژیکی کرم، آماده سازي بستر پرورش کرم و ... ورمی کمپوست دامی و کود گیـاهی اشـاره شـده است.

-

خرید و دانلود | 10,000 تومان
نوع فایل :doc | تعداد صفحات :16

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط